ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Amélie

 1. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die u met Amélie afsluit. Voordat u zich opgeeft voor een workshop is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door het plaatsen van een bestelling, het accepteren van een aanbieding geeft de klant van Amélie te kennen deze voorwaarden te aanvaarden. Door u aan te melden voor een workshop geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

 

 1. Prijzen en aanbiedingen
  1. Prijzen van en aanbiedingen door Amélie zijn vrijblijvend. Amélie accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten.
  2. Amélie behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen.
  3. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en gebruik van materialen bij workshops en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

 1. Bestellingen
  1. Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, e-mail of via de webshop is de overeenkomst een feit.
  2. Amélie behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

 2. Inschrijving workshop
  1. Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Het minimum aantal inschrijvingen staat per workshop vermeld.
  2. Uw deelname aan de workshop is pas definitief zodra u zich via de webshop/website heeft ingeschreven en betaald heeft via iDEAL.
  3. Na inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
  4. Per workshop zijn er een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de twee (2) en acht (8) deelnemers per workshop. Zodra een workshop vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de webshop/website een plek te boeken.
  5. Als een workshop vol zit, kunt u mij e-mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst’ met naam desbetreffende workshop. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek vrij komen, dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op.

 

 1. Afmelden workshop door de deelnemer
  1. Afmelden voor een workshop dient via e-mail te gebeuren.
  2. Bij afmelding voor een workshop wordt er € 10,- aan administratiekosten ingehouden, omdat betalingen ontvangen mij geld kost.
  3. Afmelding voor een workshop:
   Bij afmelding tot een (1) maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten.
   Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de workshop wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht.
   Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de workshop wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
  4. Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.
  5. In overleg met Amélie kan een andere datum voor de gewenste workshop gekozen worden.

 

 1. Annulering workshop door Amélie
  1. Amélie is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangt u daarvan uiterlijk zes (6) dagen voor aanvang bericht.
  2. Amélie is gerechtigd tot uiterlijk twee (2) weken voor aanvang van de workshop de datum van een workshop te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop kosteloos te verplaatsen of te annuleren.
  3. Amélie is gerechtigd bij verhindering door privéomstandigheden de aangeboden workshop te annuleren. Uiteraard hoort u dit zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch.
  4. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde workshopkosten worden gerestitueerd.
  5. De workshop vindt alleen plaatst mits het minimum aantal deelnemers zijn ingeschreven. Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan.

 

 1. Betalingen
  1. De klant voldoet bij Amélie aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt 3 bestellingen en punt 4 inschrijving workshop bedoelde overeenkomst, middels contante of pinbetaling in de winkel of iDEAL (internet betaling) in de webshop.
  2. In het geval dat Amélie een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting.
  3. Mocht u beschikken over een kortingscode, dan dient u deze tijdens het betalingsproces in de webshop in te voeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

 

 1. Levering, bezorging en vervoer
  1. Amélie zorgt in principe niet voor het vervoer/distributie van de producten. Mocht vervoer/distributie toch gewenst zijn, dan is Amélie gerechtigd om hiervoor onkosten in rekening te brengen. De onkosten zijn afhankelijk van afstand en tijd.
  2. Bezorgen op een exact afgesproken, stipt aan te houden tijdstip is niet haalbaar voor Amélie. De klant dient daarom rekening te houden met een speling van minimaal 45 minuten, zowel voor als na het afgesproken tijdstip van levering.
  3. Amélie garandeert een product van hoge kwaliteit maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor onvoorziene omstandigheden, zoals extreem weer, transport problemen, ongelukken of stakingen en andere oorzaken buiten onze invloed. Een vertraging van levering zal geen grond zijn voor een korting of terugbetaling.
  4. Amélie is niet verantwoordelijk voor schade aan het geleverde product veroorzaakt door een gast, cateraar, of personen anders dan het Amélie personeel. De klant is ervoor verantwoordelijk dat er een veilige plaats is om de taart(en) te plaatsen.
  5. Eigendom van het product gaat over van Amélie naar de klant bij ophalen van de taart(en) of zodra de overdracht plaats heeft gevonden op bezorgadres/locatie aangezien Amélie niet op het bezorgadres/de locatie zal blijven na de overdracht.
  6. Vanaf ontvangst van de producten is de klant volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Bij gebak en taarten dient een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden.
  7. De klant zorgt voor voldoende koelruimte op het betreffende bezorgadres. Gebak en taarten dienen in de koelkast te worden bewaard.
  8. De klant is verantwoordelijk om er voor te zorgen dat alle niet eetbare decoratie, van de taart verwijderd worden voordat deze wordt gesneden en gegeten.
  9. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor, door Amélie ten behoeve van de levering, ingeschakelde derden.

 

 1. Klachten
  1. Bent u niet tevreden over uw bestelde taart(en) of product, dan dient u dit direct bij het afhalen of levering kenbaar te maken, niet achteraf.
  2. Heeft u een klacht over een workshop? Neem dan contact met Amélie op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
  3. Het indienen van een klacht ontslaat de workshopdeelnemer niet van de betalingsverplichting.

 

 1. Aansprakelijkheid
  1. Amélie is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Amélie is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Amélie komen.
  2. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Amélie eveneens geen verantwoordelijkheid.
  3. Amélie is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Amélie, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Amelie.
  4. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Amélie uitgesloten.
  5. Van de workshopdeelnemer wordt verwacht dat deze met gepaste voorzichtigheid omgaat met de eigendommen van Amélie en een aansprakelijkheidsverzekering heeft.
  6. Amélie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.

 

 1. Rechten
  1. Alle contacten en transacties met Amélie geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Amélie. Niets uit uitgaven of publicaties van Amélie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amélie.
  2. Het workshopmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.
  3. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan.
  4. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Amélie toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
  5. Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

 

 1. Overig
  1. Amélie behoudt het recht om foto’s van het product en workshops te gebruiken voor promotionele doeleinden zonder vergoeding.
  2. Amélie behoudt zich altijd het recht om de workshops inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
  3. Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

 

 1. Toepasselijk recht
  Op alle rechtsbetrekkingen tussen Amélie en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.